Görev, Yetki ve Sorumluluk

MALİYE BAKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

A)

Bütçe ile ilgili Görev, Yetki ve Sorumlulukları.

1-

KKTC'nin mali politikalarını belirleyip yürürlüğe koyar.

2-

KKTC Bakanlıkları ve bağlı dairelerince hazırlanan Bütçe tekliflerini değerlendirip, Maliye Bakanlığında yapılan müzakereler neticesinde Bütçe Yasa tasarısı şeklinde düzenleyerek KKTC Cumhuriyet meclisine intikal ettirilmek üzere KKTC Bakanlar Kuruluna sunar.

3-

Her yıl KKTC Cumhuriyet Meclis'ince onaylanan KKTC Bütçe Yasasını KKTC Bakanlar Kurulu adına Maliye Bakanlığı uygular.

4-

KKTC Bütçe Yasasında öngörülen kadrolardan münhal düşenlerin doldurulabilmesi için Mali açıdan Maliye Bakanlığınca uygunluk bildirimi yapılır.

5-

Arizi veya geçici olarak istihdam edilen Personeli maaş ve ücret ödenekleri hangi program altında olursa olsun, başka Bakanlık veya daireye aktarmaya, ilgili bakanlığın istemi üzerine maliye Bakanlığı yetkilidir.

6-

KKTC Bütçesinde Mahalli Kaynaklarla Finanse edilmeleri öngörülen Yatırım Projeleri, Maliye Bakanlığının onayı ile uygulanır.

7-

Bütçede Türkiye Cumhuriyeti yardımları ile Finanse edilmesi öngörülen Yatırım Projelerinin uygulama seyrine göre, Projeler arasında aktarma yapılmasına ve Finansmanı ayrıca sağlanan yeni projelerin mevcut projelere eklenmesine veya başlamasına ve bir kısım projenin kaldırılmasına T.C. Yardım Heyeti'nin olumlu görüşünün alınması kaydı ile Maliye Bakanlığı yetkilidir.

8-

Resmi Hizmet araçlarının denetiminden Maliye Bakanlığı sorumludur.

9-

KKTC Bütçesinde program içinde yapılacak ödenek aktarması önerileri, ilgili Bakanlıklarca Maliye Bakanlığına gönderilir ve Maliye Bakanlığının onayına tabidir.

10-

Bütçe Yasasında dökümü belirtilen Ek ödeneklerin Bütçeye Eklenmesine maliye Bakanlığı yetkilidir.

11-

Bütçe uygulama sonuçları ile ilgili olarak yıl içerisinde üç ayda bir düzenlenecek Mali raporları Bakanlar Kuruluna Maliye Bakanlığı sunar.

12-

Bütçe uygulamaları ile ilgili kesin hesap ve Mali raporu KKTC Cumhuriyet Meclisine intikal ettirilmek üzere Bakanlar Kuruluna sunar.

13-

Bakanlık ve bağlı dairelerce talep edilen ek mesai yetkilerini değerlendirir ve gerekli yetkiyi verir.

14-

Kamu görevlilerinin emeklilik taleplerini onaylar.

 

B)

Gelir ve Vergi ile ilgili Görev, Yetki ve Sorumluluklar.

1-

Devletin Gelir, Vergi ve Tahsilatla ilgili yasa, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hazırlayıp onaylamaları için ilgili mercilere sunar.

2-

Devletin tüm vergi ve gelirlerini yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Mali ve İdari yönden takibini, denetimini ve tahsilatını gerçekleştirir.

3-

Devletin gelir kaynaklarını artırmak için gerekli önlemleri alıp uygulamaya koyar.

4-

Gelir takdiri ile vergi tarhı, tahakkuku ve tahsilatı ile ilgili uygulama ve tebligat işlemi yapar.

5-

Vergi yükümlülüklerini saptar, mali durumlarını araştırır, inceler, kıymet takdiri yapar takdirlere karşı itirazları inceler ve sonuçlandırır.

6-

Devletin parasını idare ve muhafaza eder.

 

C)

Gümrük ve Rüsumat ile ilgili Görev, Yetki ve Sorumluluklar.

1-

Devlete ait deniz, hava ve kara giriş ve çıkış gümrüklerinde gümrük yasası ve diğer yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde ithalat ve ihracat işlemlerini gözetme ve denetleme işlemlerini yerine getirmek, gümrük vergilerini saptamak,vergilendirme ve tahsilat işlemlerini yürütmektir.

2-

Yolcuların devlete giriş ve çıkışlarına gümrük yasasına ve ilgili emirname ve talimatlarına uygun olarak kontrolünü yapmak.

3-

Devlette kurulan Serbest Liman ve Bölgelerini kontrol altında bulundurmak.

4-

İçe ve Dışa yönelik her türlü kaçakçılığı men ve takip etmek.

5-

Devlette üretilen, imal edilen, geçici olarak ithal edilip devlette işleme bağlı tutulan ve tekrar ihraç edilecek olan malları, transit malların, ithal edilmiş malların tekrar ihraçlarının ihraç işlemlerini kontrol etmektir.

 

D)

Devlet Emlak ve Malzeme ile ilgili Görev, Yetki ve Sorumluluklar.

1-

Devlete ait taşınır ve taşınmaz malları edinir, yönetir,kaydını tutar,bakımını yapar,kiralar,değerlendirir veya elden çıkarır.

2-

Devlet ihale tüzüğü çerçevesinde devletin ihtiyacı olan her çeşit taşınır ve taşınmaz malı satın alır veya kiraya verir,ihtiyaç olmayanları satar veya kiraya verir.

3-

Ayniyat işlemlerini yapar, devlete ait döşeme-demirbaşların ve her türlü taşınır malların envanterini ve ambar stoklarının mevzuata uygun olarak kontrolünü yapar.

4-

Devlete ait döşeme-demirbaş, kırtasiye ve sair malzemelerle ilgili yeterli sayıda ambar bulundurur ve bunları en iyi şekilde yönetir ve malzemeyi ilgili dairelere dağıtır.

5-

Terk edilen ve sahibi belirlenmeyen üçüncü devlet uyruklularına ait taşınır ve taşınmaz malların kaydını tutar, kıymetini saptar,yönetir ve gerektiğinde sahibinin tespit edilmesi halinde sahiplerine teslim eder.

 

 

Paylaş :